Plan Samenleven geeft gelijke kansen- en integratiebeleid stevige ruggensteun

19 Januari 2023

Plan Samenleven geeft gelijke kansen- en integratiebeleid stevige ruggensteun

"Met het budget dat we ter beschikking krijgen kunnen we bestaande acties verder ontplooien maar ook nieuw beleid uitvoeren om de uitdagingen in onze stad rond gelijke kansen en integratie aan te pakken."

Gelijke kansen en inclusiviteit zijn in Sint-Niklaas geen loze woorden. De stad maakt hier met een sterk en breed gedragen diversiteitsprogramma en een volwaardige stadsdienst al jaren werk van. Die inspanningen zijn niet onopgemerkt gebleven bij de Vlaamse regering. Via het Plan Samenleven van Vlaams minister Bart Somers krijgt de stad jaarlijks gedurende drie jaar een stevige financiële ruggensteun van 700 000 EUR om dit beleid verder te ontwikkelen. "Met het budget dat we ter beschikking krijgen kunnen we bestaande acties verder ontplooien maar ook nieuw beleid uitvoeren om de uitdagingen in onze stad rond gelijke kansen en integratie aan te pakken. Tegelijk zet het ons aan om onze expertise rond polarisatie te delen met andere steden en gemeenten."

Met het Plan Samenleven wil de Vlaamse Regering 'samenleven in diversiteit bevorderen'. Ze trekt hiervoor 14 miljoen euro uit die verdeeld wordt over in totaal 50 acties in ruim 100 gemeenten. "In Sint-Niklaas hebben we hierin al een lange traditie. Het diversiteitsprogramma - dat samen met het armoedeplan deel is van het Iedereen Mee-plan - is al aan zijn tweede versie toe en met de dienst diversiteit hebben we in de stad een heel team dat dag in dag uit bezig is om de acties uit dit plan in de praktijk te brengen. Ze doen dit samen met collega's uit andere diensten maar ook samen met burgers. Het Plan Samenleven betekent voor ons een stimulans om ons beleid rond integratie en gelijke kansen een stevige boost te geven. Bestaande initiatieven kunnen we sterker en breder uitwerken én er komen ook nieuwe acties bij. In deze budgettair krappe tijden is dat uitstekend nieuws," kadert schepen voor diversiteit Sofie Heyrman het plan.

Meer oefenkansen Nederlands

Sint-Niklaas diende 11 verschillende acties en stelde daarbij 4 verschillende prioriteiten. Het leeuwendeel - liefst 135 000 euro per jaar - gaat naar het versterken van de kennis van het Nederlands bij nieuwkomers en het creëren van bijkomende oefenkansen. Schepen Heyrman: "Het uitbouwen van een netwerk is voor nieuwkomers ontzettend belangrijk. Wanneer je de taal niet spreekt, bots je tegen heel wat muren. We hebben in de stad al tal van organisaties en scholen die lessen Nederlands geven. Ze bereiken per jaar honderden nieuwkomers. Wie een taal leert, heeft naast lessen echter ook baat bij gelegenheden om die kennis in de praktijk om te zetten. Die oefenkansen gaan we nu verder uitbouwen via praatcafés, taalbuddy's en praktijkstages op de werkvloer."


Sterker en breder inzetten op activering

Een tweede aspect waarop Sint-Niklaas via het Plan Samenleven inspeelt is werk. Als gegarandeerd inkomen, maar ook als onderdeel van sociale integratie. Schepen Heyrman: "We hebben in het activeren van kansengroepen al een stevige reputatie opgebouwd. Via Den Azalee, het Opleidings- en Oriëntatiecentrum van het OCMW of via een hele resem trajecten op maat: we hebben heel wat kennis en ervaring in huis om moeilijk te activeren doelgroepen te begeleiden naar een job in de reguliere of de sociale economie. Door de extra Vlaamse steun kunnen we die doelgroepen verder vergroten. Naast laaggeschoolden en nieuwkomers verbreden we onze focus naar mensen met een beperking en 55-plussers." Een ander speerpunt is het begeleiden van vroegtijdige en ongekwalificeerde schoolverlaters, een uitdaging waarmee de stad al een poos kampt. "We krijgen nu extra ruimte en mogelijkheden om hen met jongerencoaches en specifieke trajecten alsnog aan een diploma te helpen of te oriënteren richting een vakopleiding. Jongeren zonder diploma vormen op de arbeidsmarkt immers een bijzonder kwetsbare groep," aldus schepen Heyrman.

Brugfiguren

Voor bepaalde doelgroepen is de afstand tot onderwijs of de dienstverlening van de stad erg groot. "Sommige ouders kunnen door de taalbarrière de schoolcarrière van hun kinderen moeilijk opvolgen. Ze blijven weg van oudercontacten, kunnen hun kinderen niet helpen bij hun huiswerk of ze vinden moeilijk de weg naar welzijns- en stadsdiensten, waardoor ze in de problemen komen. Met brugfiguren en buurtstewards verkleinen we die afstand en versterken we hen in hun rol als ouder of burger. Ze helpen hen bij het in orde brengen van documenten en leggen de brug naar de school of de diensten. We zijn erg blij dat we onze inspanningen hier kunnen verderzetten, want ze blijven broodnodig," licht schepen Heyrman toe.

Onderwijs

Binnen het onderwijs komt er ook een actie om de sociale mix in scholen te bevorderen: "We willen in buurten ouders en scholen dichter bij elkaar brengen zodat scholen een afspiegeling vormen van de wijk waarin ze liggen en de band tussen ouders en school sterker wordt. Daarnaast zien we de diversiteit van de huidige maatschappij weinig of niet terug in lerarenkorpsen. Mensen met een andere herkomst of mensen met een beperking vinden nog te weinig de weg naar de lerarenopleiding of raken moeilijker aan een job in het onderwijs. Nu het lerarentekort zo nijpend is, willen we hier als rasechte scholenstad extra op focussen. Een andere uitdaging die we willen aangaan is dat diploma's van nieuwkomers hier niet of niet volledig erkend worden. Elk talent telt: via trajecten op maat en in samenwerking met hogescholen en universiteiten willen we hier een stevige steen verleggen en de talenten van nieuwkomers optimaal tot hun recht laten komen."

Polarisering en discriminatie aanpakken

In het maatschappelijk debat is polarisering een hot item. Debatten - zeker op de sociale media - zoeken steeds meer de extremen op en de algemene toon is verhard. "We bouwden hierrond al heel wat expertise op, denk maar aan de cursussen over fake news die we op scholen inrichtten. Een actieplan polarisatie staat intussen in de steigers. Tegelijk delen we onze kennis en ervaring met andere steden. We kregen op dit thema de rol van mentor toebedeeld en willen nu op onze beurt andere gemeenten inspireren. Een ander nieuw plan is de aanpak van straatintimidatie. We ontwikkelen trainingen om te reageren op discriminerende acties. Op straat én op sociale media," gaat schepen Heyrman verder.

Iedereen nóg meer meekrijgen

Ook rond toegankelijkheid van gebouwen en publieke ruimtes worden de bestaande acties opgedreven. "We streven naar een inclusieve en integraal toegankelijke dienstverlening. Bij de inrichting van het openbaar domein bekijken we alles nog scherper vanuit de toegankelijkheidsbril." Tot slot wil de stad ook belangrijke stappen zetten in de aanpak van discriminatie op de arbeids- en woonmarkt. Zo komen er wetenschappelijke correspondentietesten om systematische discriminatie op de woonmarkt vast te stellen. Aan de hand van de resultaten hiervan kan de immosector verder gesensibiliseerd worden. "Het Plan Samenleven stelt ons in staat om het huidige beleid verder te verduurzamen of te intensiveren en daarnaast bijkomende uitdagingen aan te gaan. Iedereen nóg meer mee krijgen is het ultieme doel," besluit schepen Heyrman.