Iedereen mee

25 April 2018

Iedereen mee

Een Sint-Niklaas waar iedereen mee is en niemand wordt achtergelaten, daarvoor willen we gaan. Iedereen moet zijn dromen kunnen waarmaken.

Ons volledig sociaal programma kan je nalezen in de programmahoofdstukken Sociaal beleid en (ouderen)zorg, samenleven en diversieteit, onderwijs en kinderopvang, gezondheid, werk, veiligheid, internationale samenwerking en de doorvlochten in de andere thema's. 

Hieronder vind je een aantal belangrijke actiepunten.

Actiepunten:

 1. Een concreet plan voor 90 extra sociale huurwoningen per jaar zorgt voor goedkoop en kwalitatief wonen, zowel via sociaal wonen als op de private markt.
 2. Extra hulpverleners in het Welzijnshuis en OCMW die mensen in moeilijkheden helpen om hun situatie te verbeteren.
 3. Een antidiscriminatieplan schakelt, samen met de betrokken sectoren, uitsluiting op de arbeids- en huurmarkt uit.
 4. Het principe van automatische rechtentoekenning moet maximaal worden toegepast. Het traject bij een hulpvraag moet zo kort en eenvoudig mogelijk zijn.
 5. Om alle kinderen zoveel mogelijk kansen te geven heeft onze stad nood aan meer brugfiguren en armoedewerkers die de strijd tegen armoede aanpakken in nauw contact en overleg met scholen.
 6. Groen Sint-Niklaas willen zoeken naar manieren om thuistoegang tot het internet goedkoper te maken via een groepsaankoop. Verder moet worden ingezet op een laagdrempelige en gratis toegang tot internet in openbare plaatsen. Internet is immers meer dan 'leuk om te hebben', het is een hefboom voor inclusie.
 7. Sint-Niklaas is koploper in sociale economie. Den Azalee moet verder kunnen inzetten op tewerkstelling of activering van kwetsbare mensen in projecten met sociale of duurzame meerwaarde waar de markt nog te weinig op inzet:
  1. aanbieden van goedkope tweedehands computers (kopen/verhuren) én computerlessen aan een kansarme doelgroep;
  2. organiseren van een gereedschapsbibliotheek waar kwalitatief en goed onderhouden gereedschap goedkoop kan worden ontleend;
  3. isoleren van huizen.
 8. Door de twee asielcentra op het Sint-Niklase grondgebied heeft Sint-Niklaas er veel nieuwe inwoners uit oorlogsgebieden bijgekregen. Groen Sint-Niklaas wil er voor zorgen dat deze nieuwe Sint-Niklazenaren alle kansen krijgen om hun talenten te ontplooien. Buddies en organisaties moeten ondersteund worden om deze nieuwe Sint-Niklazenaren langdurig en intensief te kunnen begeleiden in hun zoektocht naar een woning, werk, hobby’s en bij het aanleren van de Nederlandse taal. Verder is het belangrijk hen wegwijs te maken in het Sint-Niklase sociale weefsel.
 9. De fiets is een goedkoop, snel, gezond en milieuvriendelijk vervoermiddel. Door fietsen ter beschikking te stellen van armoedeorganisaties, een permanente fietsschool te voorzien voor jongeren en volwassenen en te werken met fietsbuddies kan vervoersarmoede worden aangepakt.
 10. Groen Sint-Niklaas wil geen heksenjacht op gezinnen zonder wettig verblijf. De (mensen)rechten voor mensen zonder papieren blijven gegarandeerd.
 11. Iedereen kan bijdragen aan een betere stad. De stad en externen starten en ondersteunen projecten om mensen die op de reguliere arbeidsmarkt of in de sociale economie niet terecht kunnen meer kansen te geven op vrijwilligerswerk.
 12. Groen Sint-Niklaas wil extra inzetten op sociale woningen door:
  1. de verkavelingsvergunning zo aan te passen dat in alle grotere projecten een minimum % sociale woningen kan worden voorzien;
  2. met een concreet plan te investeren in de kwaliteit en energieprestatie van bestaande sociale woningen;
  3. de SNHM te stimuleren om een actief grondbeleid te voeren om een versnelde toename van het aantal sociale woningen te bekomen.
  4. In de sociale huisvesting wordt extra ingezet op woonbegeleiding op maat.
 13. Sint-Niklaas is een levendige stad vol verenigingen die het sociale leven bepalen. We voorzien extra budgetten voor vrijetijdsparticipatie (20/80 regel en kansenpas) zodat iedereen kan deelnemen aan dit verenigingsleven.
 14. Naast de klassieke woonzorgcentra en thuiszorg, wil Groen Sint-Niklaas nieuwe zorgvormen ondersteunen voor ouderen: eenvoudiger (tijdelijke) vergunningen verkrijgen voor kangoeroewonen, andere innovatieve projecten zoals bijvoorbeeld Abbey Field (http://abbeyfieldvlaanderen.be/nl/) mogelijk maken, … .
 15. Noodwoningen zijn essentieel om acute problemen van huisvestiging te kunnen opvangen. Groen Sint-Niklaas vraagt hiervoor is een verdubbeling van het aantal noodwoningen.
 16. Om sportbeleving laagdrempeliger te maken, moeten in de openbare ruimte meer sportprikkels komen die gratis sporten, ook in de winter, mogelijk maken. Een goed voorbeeld hiervan is fitnesstoestellen plaatsen in parken en ontmoetingsplekken. Om succesvol te zijn, gebeurt dit in overleg met de buurt.
 17. Groen Sint-Niklaas wil het aanbod van het huis van het kind uitbreiden als draaischijf voor opvoedingsondersteuning. Zo wordt de peuterspeelzaal meer opengehouden als ontmoetingsplek voor onder andere kansarme ouders. Om dit aanbod te kunnen realiseren, heeft het huis van het kind ook meer ruimte
 18. Sint-Niklazenaren in financiële problemen mogen niet zomaar uitgesloten worden van bepaalde basisvoorzieningen. Enkel na positief advies van het Lokaal Adviescomite (LAC) kunnen water, elektriciteit en gas worden afgesloten. (11)
 19. Het Zorgpunt Waasland wordt uitgebouwd voor de duurzame verankering van betaalbare en toegankelijke zorg in publieke handen. Andere belangrijke aandachtspunten voor het zorgpunt zijn welzijn van het personeel, duurzame bedrijfsvoering en oog voor de diverse samenleving in de interne organisatie.
 20. Een goed sociaal beleid start met voldoende middelen. Na de afsplitsing van het zorgbedrijf, moet de jaarlijkse procentuele stijging van de budgetten voor sociaal beleid van het OCMW worden
 21. Toegankelijkheid, kindvriendelijkheid, diversiteit, duurzaamheid en een armoedetoets blijven transversale thema’s in de hele werking van de stad.
 22. Het armoedeplan wordt jaarlijks geüpdatet en blijft een belangrijk instrument om de armoede te bestrijden. De aanbevelingen van Polsslag worden er in opgenomen.
 23. Het diversiteitsplan met zijn vele acties wordt verder uitgevoerd.
 24. Het renoveren en isoleren van woningen moet speciaal voor kwetsbare doelgroepen laagdrempelig worden. De reeds bestaande renovatiepremies worden beter bekend gemaakt en een renovatieambtenaar helpt bij het opstellen van een concreet plan voor het renoveren van de woning.
 25. Het effect van armoede op de gezondheid is groot. Er moet aandacht zijn voor diversiteit en armoede in gezondheidscampagnes.
 26. Bij elke relevante overheidsopdracht of aanbesteding wordt een sociale clausule toegevoegd die controleerbaar is. Zo kunnen we garanderen dat doorheen het volledige proces strenge criteria worden gehanteerd op het vlak van arbeidsomstandigheden, anti-discriminatie, sociale economie en duurzaamheid.