Groene straten en pleinen

25 April 2018

Groene straten en pleinen

Wij kiezen voor een Sint-Niklaas op mensenmaat waar het aangenaam wonen, werken en wandelen is. Rustig wonen met gezellige pleinen en groen op wandelafstand. Vlot te voet, per fiets of met openbaar vervoer naar de winkel, het werk of de school. Bossen en duurzame landbouw buiten het centrum.

Ons volledige programma om Sint-Niklaas groener, duurzamer en verkeersveiliger te maken kan je nalezen in de programmahoofdstukken mobiliteit, natuur, afval, klimaat en energie, ruimte, lokale economie, voeding en landbouw, dierenwelzijn en de doorvlochten in de andere thema's. 

Hieronder vind je een aantal belangrijke actiepunten.

Actiepunten:

 1. Een groot (speel)bos in elke deelgemeente en bij elke stadslob zorgt voor de grootste aanplant van bossen in de Sint-Niklase geschiedenis
 2. De Grote Markt wordt autoluw, gezellig en groen. De knip maakt ruimte vrij voor terrasjes, verplaatsbare speelelementen, groen, water, fiets- en wandelpaden. Zo wordt het stadscentrum gezelliger en groener.
 3. Sint-Niklaas fietsstad: fietssnelwegen tussen de deelgemeenten, fietstvriendelijke woonkernen met extra verkeersveilige schoolomgevingen en een grote toename  van vrijliggende, comfortabele fietspaden.
 4. Het spoorviaduct dat door de stad loopt, wordt vergroend door klim- en hangplanten. De ruimte onder het viaduct wordt beter benut.
 5. De klimaatsverandering zal een groot effect hebben op de leefbaarheid van onze stad. Groen wil dan ook dat de stad zijn inspanningen verhoogt om de uitstoot van CO2 in de eigen organisatie én bij burgers te verlagen om minimaal aan het verdrag van Parijs te voldoen. In alle facetten van het bestuur moet rekening worden gehouden dat de stadsorganisatie in 2040 CO2-neutraal moet zijn, en de stad als een geheel in 2050 CO2-neutraal moet zijn.
 6. De laatste jaren zijn er heel wat groene speelplaatsen aangelegd. Zeker in speelkansarme wijken moeten we onderzoeken hoe bij nieuwe vergroeningsprojecten speelplaatsen meer kunnen worden opengesteld voor spelende kinderen in de buurt.
 7. Sint-Niklaas moet, binnen zijn stedelijke bevoegdheden, een ambitieus plan opmaken om versneld asbestvrij te worden. Hiervoor moet een aanpreekpunt komen over asbest die asbestscans in huizen kan uitvoeren, wordt een groepsaankoop opgezet voor het verwijderen van asbest en wordt het proefproject voor zelf verwijderen van asbest verdergezet.
 8. Om uit te groeien tot een echte fietsstad, heeft Sint-Niklaas nood aan brede en afgescheiden fietspaden. Door een stijging van de budgeten voor fietspaden, willen we extra comfortabelere en veiligere fietspaden aanleggen.
 9. Sint-Niklaas moet koploper blijven op vlak van klimaatambities. Bij elke beleidsbeslissing wordt een klimaattoets meegenomen. Waar alternatieven bestaan, worden fossiele brandstoffen geweerd. Tegen 2040 is de volledige stadswerking klimaatneutraal.
 10. Groen Sint-Niklaas wil de volgende jaren de grootste aanplant van bossen in de geschiedenis van de stad. Elke deelgemeente en stadslob krijgt een groot en toegankelijk (speel)bos en de natuurwaarde van de bestaande bossen wordt opgekrikt.
 11. Schoolvervoersplannen voor lagere en secundaire scholen brengen alle zwakke punten voor fietsers naar school of hun hobby in kaart. Er wordt sterk geïnvesteerd om zwarte punten weg te werken en er worden haalbare alternatieven uitgewerkt.
 12. Een verdere verkaveling of verdichting in het buitengebied moet worden teruggedrongen. Een coherent juridisch bindend plan moet worden opgemaakt. Groen wil enkel nog bijkomende woningen in kwalitatieve inbreidingsprojecten in het stadcentrum van Sint-Niklaas en in de dorpscentra van Nieuwkerken , Sinaai, Belsele en Puivelde. Bij elk inbreidingsproject moet er genoeg speel- en groene ruimte voorzien worden door de projectontwikkelaar en zijn er voldoende voorzieningen, zoals een buurtwinkel of een crèche, aanwezig. Ook de doorwaadbaarheid en het verbinden van groene structuren is een aandachtspunt bij grote projecten. Zo kan elk project ook een meerwaarde zijn voor de buurt.
 13. In het noorden van de stad is nood aan meer groen. Een groot Noordelijk stadsrandbos aangevuld met kleinere bossen zorgen voor een bosoppervlakte even groot als Puitvoet in het zuiden van onze stad. Op termijn moet elke stadslob een bos hebben.
 14. Puitvoet groeit verder uit tot een volwaardig stadsrandbos en groene long voor alle inwoners in de omgeving. Verder uitbouwen (ecologisch beheer, padenstructuur, bewegwijzering, infopunten) gebeurt in samenspraak met alle actoren (inclusief buurt).
 15. In elke deelgemeente wordt er gewerkt aan een realisatie of uitbreiding van een avontuurlijk speelbos (Mierennest in Belsele, Ter Beke in Sinaai, Wallenhof in Nieuwkerken, Puitvoet en Noordelijk stadsrandbos in Sint-Niklaas).
 16. Inbreidingsprojecten worden de motor van vergroening door steeds minimaal 50% toegankelijk groen over het totale project en minstens 20m2 toegankelijk groen per wooneenheid te voorzien.
 17. Straten in de stads- en dorpskernen worden onder de loep genomen en waar kan, wordt overbodige ontharding weggenomen en groen aangeplant.
 18. Door private parkings open te stellen komt er in de straten plaats vrij voor vergroening en voor een goede fiets- en wandelinfrastructuur.
 19. Bij openbaar groen wordt gekozen voor onderhoudsvriendelijk groen met de focus op biodiversiteit. Waar mogelijk gaan we voor maaibeheer. Meer braakliggende velden moeten ingezaaid worden met bloemenzaad. We nemen de burgers mee door duidelijk te communiceren over de voordelen. Waar mogelijk schakelen we burgers in voor de aanplant en het onderhoud van hun wijk.
 20. In sommige smalle straten in het centrum is het moeilijk om verharding weg te nemen. Om toch voor vergroening te zorgen moeten we gevelbegroeiing en groene slingers actief promoten. Door specifiek te focussen op straten met meer doorgaand verkeer, kunnen deze straten dienen als voorbeeld voor de rest van de stad.
 21. Groen Sint-Niklaas wil inzetten op het uitbreiden van het trage wegennetwerk en het openen van relevante gesloten buurtwegen. Op deze manier kan de buurt genieten van het groen in zijn omgeving en kunnen wandelroutes worden opgemaakt.
 22. Illegale kappingen worden actief opgespoord en beboet. Heraanplant van vergunde kappingen wordt opgevolgd. Hiervoor wordt gekeken naar goede praktijken in andere gemeenten.
 23. De resultaten uit het Curieuzeneuzen-project en andere onderzoeken naar luchtkwaliteit worden meegenomen in eventuele aanpassingen van het circulatieplan en zijn de leidraad voor bijkomende vergroening in de betrokken straten.
 24. Groen Sint-Niklaas wil organisatoren van evenementen stimuleren en ondersteunen om een duurzaam en afvalarm evenementenbeleid te voeren. Een gebruiksvriendelijker en goedkoper systeem van herbruikbare bekers is hiervoor noodzakelijk. De stad neemt bij al zijn evenementen een voorbeeldrol en gebruikt geen wegwerpbekers meer.
  1. Organisatoren kunnen de ecologische impact van hun event compenseren door geld in te zamelen waarmee een evenementenbos wordt aangeplant.
 25. Door de klimaatverandering kunnen we ons verwachten aan extremere weersomstandigheden. Er zullen meer hitte golven komen en zowel hevigere regenval als langere periodes van droogte. Sint-Niklaas moet zich sneller voorbereiden op deze veranderingen met een ambitieus hitteplan.
  1. Preventief moet voldoende groen en water in de stad en grotere bossen aan de rand van de stad zorgen voor afkoeling. Ook worden groendaken de standaard. Op deze manier wordt het zodat het hitte-eilandeffect - dat de temperatuur in stedelijke centra nog extra doet stijgen – tegengegaan.
  2. Wanneer een hittegolf wordt verwacht, moet het hitteplan uitgerold worden. Informeren van de burgers, voorzien van voldoende water(fonteintjes), schaduwrijke plekken en extra zorg voor verzwakte personen moeten zorgen dat de hitteleed beperkt blijft.
 26. Bij de aanleg van parken worden delen bewust verwilderd en beschermd om de biodiversiteit te stimuleren.
 27. Groen Sint-Niklaas wil vrachtverkeer uit woonkernen en dorpscentra weren door een tonnagebeperking. Zeker in Nieuwkerken dient de problematiek prioritair aangepakt te worden, maar ook de situatie in Sinaai en de Plezantstraat moeten aangepakt worden.
 28. Verkeerveiligheid is een absolute topprioriteit. De opmaak van vervoersplannen met het basisonderwijs kreeg terecht veel aandacht deze bestuursperiode. Volgende legislatuur zouden alle lagere en middelbare scholen een ambitieus vervoersplan moeten hebben. De stad moet voldoende middelen voorzien om omgevingen, indien gewenst, snel aan te passen. Ook voor andere belangrijke ‘kindbestemmingen’ moeten trajecten worden opgezet voor zulke vervoersplannen.
 29. Een gunstig fietsbeleid zorgt voor meer fietsers, en daardoor een gezelligere en gezondere stad. Groen Sint-Niklaas wil daarom inzetten op veilige, comfortabele fietsverbindingen van en naar alle deel- en randgemeenten. Fietsverbindingen worden verbreed en voorrangsregels worden aangepast in het voordeel van de fietser. Conflicten met het autoverkeer worden weggewerkt (zoals fietsbrug vijfstraten).
 30. De fiets is hét vervoersmiddel voor een gezonde en bereikbare binnenstad. Groen Sint-Niklaas wil met innovatieve verkeerregels fietsen in de stad vlotter maken. Zo worden conflictvrije kruispunten, tegelijk groen voor alle fietsers, rechtsaf door rood en fietsstraten verder uitgerold.
 31. Samen met de landbouwers willen we inzetten op natuurherstel door het aanleggen van kleine landschapselementen zoals poelen, hagen of bloemenstroken op hun percelen en zo ook te werken aan de natuurdiversiteit. Hierbij kan onderzocht worden hoe de sociale economie dit kan ondersteunen.
 32. Sint-Niklaas heeft nood aan een handhavingsbeleid: een mobiele superflitspaal inzetten, naar Gents voorbeeld, en foutparkeren meer beboeten.
 33. Een uitbreiding van ondergrondse afvalcontainers moet zorgen voor een efficiëntere, veiligere en milieuvriendelijke ophaling van afval. Speciale aandacht is vereist voor het gescheiden ophalen van afval en controleren van het sorteren.
 34. Groen Sint-Niklaas wil de Z-vormige bosstructuur verder versterken door de bestaande bossen te integreren tot aaneengesloten bosstructuren. (Westakkers, het bosgebied Pastoor Copstraat – Jagersdreef, Sint-Jacobsdreef en de bosgordel rond de Beeldstraat; de bosgebieden in Puivelde)