Betrokken burgers

25 April 2018

Betrokken burgers

We zijn allemaal betrokken. We zijn bij een vereniging, we helpen een familielid of buur, we doen creatieve dingen in onze buurt. Groen Sint-Niklaas wil je ondersteunen met een beleid dat mensen helpt samenwerken.

 

Ons volledig programma om Sint-Niklazenaren samen de stad te laten maken kan je nalezen in de programmahoofdstukken democratie en participatie, samenleven en diversiteit, lokale economie, jeugd, cultuur en sport en veiligheid.

Hieronder vind je een aantal belangrijke actiepunten.

Actiepunten:

 1. De wijk wordt de kern van samenwerking tussen Sint-Niklazenaren en de stad en tussen burgers onderling. Wijkbudgetten zorgen voor realisaties van wijkideeën. De wijkgerichte aanpak van de stadsdiensten gaat verder.
 2. Voor aanvang van grote ruimtelijke projecten wordt samen met de buurt bekeken hoe de noden in de buurt kunnen worden meegenomen in het nieuwe project. (bv. bijkomende publieke groene speelruimte, veilige fietsdoorsteken,...)
 3. Leegstaande of onderbenutte (winkel)panden kunnen meer gebruikt worden door Sint-Niklase verenigingen, buurtinitiatieven, creatievelingen en ondernemers. De stad zorgt dat vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd
 4. Speelstraten en schoolstraten worden beter bekend gemaakt en soms ook uitgerold door de stad zelf. Interessante experimenten zoals de leefstraten in Gent zouden ook hier in Sint-Niklaas toegepast kunnen worden.
 5. Het aanbod van culturele infrastructuur zoals de (nieuwe) bib kan verder verbreden. Zowel in de kernstad als de deelgemeenten kan de bibliotheek nog meer uitgroeien tot een ontmoetings- en ontspanningsplek.
 6. Een brede school zorgt er voor dat het schoolgebouw ook na de uren leeft en er een gemeenschapsbindende factor is. Groen Sint-Niklaas wil scholen stimuleren om meer open te staan voor externe gebruikers door subsidies en ‘sleuteldragers’.
 7. De mondige burger verwacht steeds meer van de overheid. Groen Sint-Niklaas wil daarom onze dienst participatie substantieel versterken. ½ FTE participatieambtenaar vandaag is absoluut te weinig om een wijkgerichte participatie te realiseren.
 8. We houden vast aan gebruikersvriendelijke openingsuren van het gemeentehuis en zorgen voor voldoende openingsuren buiten de kantooruren. De gewone loketwerking wordt ondersteund door digitale aanvragen en dienstverlening op afspraak. .Het digitale aanbod van de stad wordt toegankelijk gemaakt in verschillende stadsgebouwen, zoals bijvoorbeeld de bibliotheek. De dienstverlening in de deelgemeentes blijft gegarandeerd maar wordt beter afgestemd op de noden.
 9. Groen wil het idee van pleinpatrons, naar het voorbeeld van Borgerhout, toepassen op Sint-Niklaas. Zo kunnen jongeren een oogje in het zeil houden op de pleintjes. Omdat jongeren ook zelf op de pleintjes leven, voelen ze heel snel aan wanneer er een probleem of conflict is. Daarnaast zijn er ook meer wijkwerkers en wijkagenten nodig.
 10. In een diverse maatschappij zijn verschillen in levensbeschouwing en persoonlijke overtuiging een realiteit. Groen gelooft dat deze verschillen angstvallig wegwerken niet positief is voor de gemeenschap. Groen gelooft in actief pluralisme. Daarom kan voor Groen van een hoofddoekenverbod in het openbaar leven of achter het loket geen sprake.
 11. Een ambitieus diversiteitplan wordt permanent geactualiseerd zodat elke Sint-Niklazenaar zich deel voelt van de stad, ongeacht origine, geloof, huidskleur, geaardheid of leeftijd
 12. Een geïntegreerd vrijwilligersbeleid moet verenigingen en geëngageerde burgers beter met de overheid in contact brengen. Groen pleit voor een digitaal vrijwilligersloket dat hét aanspreekpunt is voor vragen van vrijwilligers en verenigingen om o.a. het aanbod en de vraag aan vrijwilligerswerk bij verenigingen en lokale diensten te regelen en deskundig advies te geven. Hieraan wordt ook vraag en aanbod van lokalen voor verenigingen gekoppeld.
 13. Tijdelijk gebruik van leegstaande stadsgebouwen wordt standaard bekeken en wordt ook onderzocht in relevante private projecten, tussen het afleveren van een bouwvergunning en de effectieve start van een
 14. Groen Sint-Niklaas wil en digitaal platform ‘zaalzoeker’ invoeren om het aanbod aan publieke en private zalen in kaart te brengen zodat geïnteresseerde burgers voor elke activiteit een geschikte zaal vinden. In het district Antwerpen bracht men zo 1200 zalen in kaart. Door hieraan ‘Sleuteldragers’ te koppelen worden een aantal drempels om deze zalen te gebruiken of open te stellen weggewerkt.
 15. Groen wil aan de slag gegaan met de resultaten van de grote bevraging ‘Baas in Sint-Niklaas’ bij kinderen en jongeren. Verder worden kinderen en jongeren bij alle belangrijke beleidsbeslissingen betrokken.
 16. Jongeren hebben nood aan plaatsen waar ze zichzelf kunnen zijn en kunnen experimenteren. De omvorming van jeugdhuis ‘den Eglantier‘ naar een stadsbrede culturele speler zal hieraan tegemoet komen. We willen in de toekomst volop blijven inzetten in het creëren van deze artistieke vrijhaven waar jonge mensen op een laagdrempelige manier alle kansen krijgen om hun creatieve ei te leggen met aangepaste infrastructuur én ondersteunende expertise.
 17. Groen wil blijvend investeren in openbaarheid van bestuur. Dit houdt onder andere in: vlot antwoorden op vragen van burgers, actief en overzichtelijk aanbieden van informatie en documenten via onze website, maar vooral vlot , duidelijk en eenvoudig communicereren via verschillende kanalen. Zo is alle informatie voor iedereen begrijpbaar.
 18. Groen Sint-Niklaas wil burgers goed informeren over veranderingen, zowel in verband met openbaar domein, gebouwen als wegenwerken. De communicatie gebeurt via verschillende kanalen. Met één toepassing zou je bijvoorbeeld moeten kunnen zien hoe je route bij wegenwerken of circulatiewijzigingen verandert. Hierbij moet speciale aandacht zijn voor toegankelijkheid voor mensen met een beperking . Ook aan derden – nutsmaatschappijen, bouwpromotoren, etc. - wordt gevraagd om de burgers goed te informeren.
 19. Fietsbeleid wordt niet alleen gemaakt. Hoe groter het draagvlak voor een doortastend fietsbeleid, hoe beter. De Fietsersbond Sint-Niklaas is een volwaardige partner in het Sint-Niklase fietsbeleid. Bij alle geplande werken met impact voor fietsers wordt de fietsersbond tijdig geïnformeerd. Ook de individuele fietser wordt betrokken in verkeerswijzigingen en input van de fietser wordt meegenomen.
 20. Het inburgeringsbeleid willen we samen met onze inwoners Zorgen voor een nieuwe buur of je inzetten als vrijwilliger voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen, het zijn manieren om bij te dragen aan het lokaal samenleven. Het bestaande ‘Buddy-project’, waarbij vrijwilligers erkende vluchtelingen helpen o.a. bij het vinden van een woonst of job en bij het toegang vinden tot het vrijetijdsaanbod, moet versterkt en meer gepromoot worden.
 21. Levenschouwing brengt heel wat Sint-Niklazenaren samen. Groen wil initiatieven van onderuit om elkaar te ontmoeten en dialoog mogelijk te maken, aanmoedigen. Dit willen we doen door mensen een plek te geven en indien nodig ondersteuning te bieden. In samenspraak met de verschillende interlevensbeschouwelijke gemeenschappen ontwikkelen we een visie en werken we aan een wederzijdse vertrouwensband.
 22. Natuur verbindt mensen met elkaar: samenwerking is de succesfactor. In elke gemeente zijn mensen en organisaties begaan met de natuur. Zij zijn partners in een sterk en ambitieus lokaal milieu- en natuurbeleid. Natuur verbindt ook letterlijk mensen, overal waar groen is zorgt dat voor ontmoeting,
 23. Een ambitieus participatiebeleid biedt een diversiteit aan participatievormen voor verschillende doelgroepen en bespeelt alle trappen van de participatieladder. Door te werken met foto’s, tekeningen, collages, wandelingen, maquettes, computermodellen, meer vernieuwende participatie via internet ,… bereiken we mensen die we met een klassieke vergadering niet bereiken. Het WeCitizen-platform dat gebruikt wordt voor Wijk in de kijker moet hiervoor maximaal benut worden.
 24. Mensen vinden groen belangrijk. Dit koppelen we aan gemeenschapsvormende evenementen. Het geboortebos, de aanplant van een speelbos door jeugd(bewegingen), hondenuitloopweides, een begraafbos, samentuinen, zijn hiervan goede voorbeelden en zorgen voor een win – winsituatie.
 25. De bestaansreden van bepaalde gemeentelijke samenverwerkingsverbanden moeten onder de loep worden genomen. Waar mogelijk dient er afgeslankt of gerationaliseerd te worden om zo tot een transparante structuur te komen.
 26. Nieuwe Sint-Niklazenaren worden warm verwelkomd in onze stad. We willen ze op een laagdrempelige manier wegwijs maken in het sociaal-culturele leven van de stad. Hiervoor is nood aan een nieuwe formule. Het lopende buddieproject kan hiervoor inspiratie geven.
 27. De publieke ruimte is ook een plaats waar cultuur dichtbij mensen Door kunst, cultuur en erfgoed een plaats te geven in de publieke ruimte zorgen we voor een laagdrempelige en toegankelijke cultuurbeleving. Naast lovenswaardige initiatieven zoals ‘Kunst in de stad’, willen we een beleid ontwikkelen rond exposities in publieke ruimtes i.s.m. buurten, academies, WARP, … Dit kan deel uitmaken van het project ‘Wijk in de kijker’. Groen wil hiervoor tijdelijk gebruik kunnen maken van bepaalde ruimtes. Zo kunnen we braakliggende terreinen aanwenden voor stedelijke cultuur, zoals graffiti en urban media.
 28. Iedereen heeft recht op cultuurbeleving. We moeten actief op zoek gaan naar manieren om kansengroepen te bereiken, door een diverse programmatie en door etnisch-culturele verenigingen, verenigingen tegen armoede en andere te betrekken.