Geld voor ambitieuze plannen voor groener, socialer en gezelliger Sint-Niklaas

18 November 2019

Geld voor ambitieuze plannen voor groener, socialer en gezelliger Sint-Niklaas

De afgelopen maanden zette het Sint-Niklase stadsbestuur de krijtlijnen van het beleidsprogramma om in concrete plannen en budgetten. Als lid van de meerderheid is Groen Sint-Niklaas bijzonder trots op het uiteindelijke resultaat. De plannen waarmee me in 2018 naar de kiezer trokken worden de komende jaren omgezet in realisaties. Wij geloven er rotsvast in dat onze stad en haar deelgemeentes de komende jaren een stevige metamorfose zullen ondergaan. Met heel wat groene klemtonen. Een ruim overzicht van de acties vind je hier, de meest opmerkelijke punten lees je hieronder.

GROENE STRATEN EN PLEINEN

De volgende jaren zal ons stadshart ingrijpend veranderen. Onze belangrijkste pleinen, de Grote Markt en het Heymanplein, krijgen een grondige make over. Gezelliger, meer op mensenmaat en meer groen zijn daarin de belangrijkste doelstellingen. Nadat onze pleinen jarenlang door auto’s en doorgaand gemotoriseerd verkeer gedomineerd werden, krijgen voetgangers en fietsers de hoofdrol. We mikken volop op ontmoeting en beleving. De Grote Markt is van en voor iedereen, met sterke en verbindende evenementen maar ook voor kleinschalige initiatieven. Voor deze hele operatie wordt 27 miljoen euro uitgetrokken. Een stevige heropwaardering van de straten rond het stadshart (o.a. Casinostraat en Regentieplein en -straat) staat mee op de planning. Tegen 2024 verrijst op het Heymanplein de bibliotheek van morgen als nieuwe landmark en pleisterplaats voor alle Sint-Niklazenaren.

Ook de deelgemeentes krijgen een stevige facelift. Zo krijgt Nieuwkerken een gezelliger dorpsplein met plaats voor ontmoeting en ontspanning en wordt de laatste hand gelegd aan de vernieuwde Dries in Sinaai.

 

IEDEREEN MEE

De strijd tegen de armoede blijft een absolute prioriteit. We trekken volop de kaart van de activering en (betere) huisvesting. Om Sint-Niklazenaren in moeilijke omstandigheden beter te helpen en te begeleiden voorzien we binnen de dienst welzijn de komende jaren een stevige personeelsinjectie. We versterken de hulpverlening met 23 extra personeelsleden, waaronder 8 bijkomende maatschappelijk assistenten. Om de problematiek van de dak- en thuisloosheid aan te pakken, stippelen we een beleid uit waarbij een verhoging van het aantal noodwoningen gekoppeld wordt aan de bouw van een eigen opvangunit, de oprichting van een lokaal opvangnetwerk en investeren in ‘housing first’.

Daarnaast gaan we ook extra inzetten op de psychische noden van onze inwoners. Een eerstelijnspunt psychische hulp en laagdrempelige en gratis therapie voor jongeren in de vorm van een TEJO-huis vormen hier de speerpunten.

Tot slot zijn er ook de nodige budgetten voorzien om een nieuw diversiteits- en armoedeprogramma in de steigers te zetten. Succesvolle acties blijven behouden en aangevuld met bijkomende initiatieven die inspelen op nieuwe noden.

BETROKKEN BURGERS

Participatie wordt deze legislatuur een sleutelbegrip. De stemmen en de ideeën van de burgers krijgen een structurele plaats binnen het beleid. Voor het eerst krijgt de stad een volwaardig participatieteam. We trekken de personeelsinzet op van 0.5 naar 2 voltijdse participatieambtenaren. Aan alle grote projecten die op stapel staan (Markt, Heymanplein, nieuw zwembad) wordt ook een uitgebreid inspraaktraject gekoppeld. Het stadsgesprek krijgt een vervolg in verschillende thematische stadsgesprekken, maar ook participatiemomenten in de vorm van wijk- en dorpsgesprekken zetten we verder. In deze legislatuur gaan we ook aan de slag met wijkbudgetten en burgerbegroting.

In 2020 willen we de titel ‘Kind- en jeugdvriendelijke stad’ opnieuw naar onze stad halen. Sint-Niklaas is een jonge stad en ook onze jongste inwoners zien we als volwaardige gesprekspartners die we mee in het beleid willen betrekken. Behalve enkele spannende nieuwe speelplekken (o.a. in het stadspark) voorzien we twee nieuwe pleisterplaatsen voor kinderen en jongeren, naar het voorbeeld van de Witte Molensite. Creatieve en ondernemende jongeren kunnen hun ei kwijt op verschillende broedplaatsen en repetitieruimtes die her en der in de stad zullen verschijnen, o.a. in Den Apostel.

Grootste bosaanplant ooit

Last but not least krijgt Sint-Niklaas er heel wat groene ruimte bij. Om de grootste bosaanplant ooit in de geschiedenis van onze stad te realiseren, werden de nodige budgetten opzij gezet. Naast de gevoelige uitbreiding van drie bestaande bossen, komen er vijf bijkomende bossen verspreid over het grondgebied van Sint-Niklaas en haar deelgemeenten. Het principe van de lobbenstad wordt in deze legislatuur concreet zichtbaar. Zo komt er op de site Puyenbeke een sport- en recreatiepark: behalve een nieuw zwembad zal er plaats zijn voor speelbossen en een groen park met veel ruimte voor ontspanning, fietsen, sport…

En verder…

… blijven klimaat en duurzaamheid hoog op de agenda. Zo investeert de stad bijkomend meer dan 15 miljoen euro in de verduurzaming van het gebouwenpatrimonium. In de nieuwe gebouwen streven we de hoogste ecologische normen na.

… zetten we Sint-Niklaas als fietsvriendelijke stad verder op de kaart door de fietsinfrastructuur te verbeteren en uit te breiden.

… wordt in de Heistraat een oude industriële site omgevormd tot een hub voor re- en upcycling en circulaire, sociale en creatieve economie met plaats voor groen en ontmoetingsruimte voor de buurtbewoners.

… zetten we #fieropsintniklaas om in de praktijk met tal van acties: stadspromotie, attenties bij belangrijke levensmomenten.

Een ruim overzicht van de acties vind je hier!