Gemeenteraad keurt nieuw diversiteitsplan goed

24 Oktober 2020

Gemeenteraad keurt nieuw diversiteitsplan goed

Sint-Niklaas anno 2020 is – net als de andere Vlaamse centrumsteden - een superdiverse stad. Elke Sint-Niklazenaar, Belselenaar, Nieuwkerkenaar of Sinaainaar is verschillend en heeft zijn eigen verhaal. Leeftijd, gender, ideologie, beperkingen, herkomst, sociaal-economische positie: het samenspel van een hele resem factoren bepaalt wie je bent. Deze diversiteit omarmen brengt heel wat uitdagingen met zich mee. Maar behalve de onderlinge verschillen, delen we delen ook heel wat: de stad of het dorp waar we wonen, we bezoeken dezelfde scholen of winkels, onze kinderen spelen op dezelfde speelpleintjes…

Door ‘Iedereen mee’ naar voren te schuiven als één van de pijlers van het beleid, neemt het stadsbestuur een duidelijk standpunt in. Gelijke kansen creëren voor iedereen en elke Sint-Niklazenaar zich thuis laten voelen in onze stad en de deelgemeenten zijn hiervan belangrijkste doelen. De maatregelen en acties die de stad daartoe neemt, worden bezegeld in twee beleidsplannen: het Diversiteitsprogramma en het Lokaal Armoedeplan. Het eerste werd op 23 oktober 2020 door de gemeenteraad goedgekeurd, het tweede volgt een maand later.

Iedereen mee

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 trok Groen Sint-Niklaas met het motto ‘Iedereen mee’ als één van de speerpunten naar de kiezer. Het doet dan ook deugd dat we van dit motto onder impuls van schepen van welzijn en diversiteit Sofie Heyrman één van zes programma’s hebben kunnen maken die doorheen alle grote beleidslijnen  van de stad lopen.

In de vorige bestuursperiode werd voor de eerste keer een Diversiteitsplan uitgewerkt. Dit keer ging men op een heel andere manier aan de slag. De kiemen van het Diversiteitsplan werden een goed jaar geleden gelegd. Een druk bijgewoonde denkdag voor het stadspersoneel vormde het startschot. Daarna waren de inwoners aan de beurt: in een Stadsgesprek rond diversiteit kregen zij de kans om hun visie en ideeën rond diversiteit met de stad te delen. De ideeën uit deze momenten vormen de basisingrediënten waarmee het Diversiteitsplan gestalte kreeg. Bedoeling van het programma is om iedereen van het stadspersoneel én daarbuiten te doordringen van het idee dat ‘iedereen mee’ moet. Dat gelijke kansen en een thuisgevoel ook meegenomen worden bij het uittekenen van beleid van onze stad.

Van toegankelijkheid tot sociale cohesie

Dit plan formuleert doelstellingen en acties binnen 6 verschillende pijlers. Per pijler geven we hieronder een voorsmaakje van de acties:

  1. Integrale toegankelijkheid: we voorzien optimale toegankelijkheid van alle dienstverlening in de stad. Niet alleen fysiek, maar ook op het vlak van communicatie en klantvriendelijkheid. Bij de (her)aanleg van openbare ruimte is toegankelijkheid één van de prioriteiten.
  2. Inclusieve beeldvorming: de diversiteit die Sint-Niklaas rijk is, weerspiegelt zich ook in de communicatiecampagnes van de stad. Vanuit deze focus wil men ook meewerken aan de fierheid van de inwoners op hun stad en vooroordelen wegwerken.
  3. Participatie: in de lopende participatieprocessen bereiken we niet alle groepen. Zeker kwetsbare groepen ontbreken nog te vaak. Door innovatieve methodieken te gebruiken en vindplaatsgericht te werken proberen we hen meer bij het reilen en zeilen in de stad te betrekken.
  4. Strijd tegen racisme en discriminatie: de stad werkt samen met partners als Unia en de lokale politie om de meldingsbereidheid op te krikken en eventuele drempels daarbij weg te werken. Ook actiepunten om de discriminatie op de arbeids- en woonmarkt aan te pakken zijn in het programma opgenomen.
  5. Divers personeelsbeleid: het personeelsbestand van de stad is nog te weinig een afspiegeling van de Sint-Niklase bevolking. Het programma biedt een aantal handvatten en hefbomen om hier verandering in te brengen.
  6. Sociale cohesie: onbekend is al te vaak onbemind; een gebrek aan sociale samenhang werkt polarisatie in de hand. Ontmoetingen organiseren en positieve beeldvorming zijn twee belangrijke acties uit dit onderdeel.

Aan de slag

Het diversiteitsprogramma vormt het kompas waarop de dienst diversiteit en samenleving van de stad de volgende jaren verder zal varen. Zij coördineren de acties en proberen de andere stadsdiensten te inspireren en te prikkelen.

Het diversiteitsprogramma vormt een tweeluik met het Lokaal Armoedeplan dat in november 2020 aan de gemeenteraad voorgelegd zal worden. In dit plan wordt gefocust op doelgroepspecifieke acties voor mensen in kwetsbare sociaal-economische omstandigheden. Beide beleidsteksten vormen samen het strategisch programma ‘Iedereen mee’. Deze insteek wordt telkens ook meegenomen bij de grote werven deze bestuursperiode (bijvoorbeeld de heraanleg van de Grote Markt of sportsite Puyenbeke). In januari volgt een stadsbrede communicatiecampagne rond ‘Iedereen mee’ waar achter de schermen volop aan gewerkt wordt.

De volledige tekst kan je hier lezen: https://www.sint-niklaas.be/diversiteitsprogramma