Eerste stap naar buurtbos De Raap gezet met aankoop gronden

11 Oktober 2022

Eerste stap naar buurtbos De Raap gezet met aankoop gronden

De stad gaat over tot de aankoop van 15.580 m² gronden nabij de Passtraat. Daarmee is de eerste stap naar het nieuwe buurtbos De Raap gezet. De stad onderstreept hiermee haar ambitie om in elke stadslob een toegankelijk buurtbos aan te leggen. De teller staat hiermee al op vier. "De aankoop past in een veel groter plan: nabije en toegankelijke natuur creëren, groen naar het centrum van de stad brengen en tegelijk de schaarse open vrije ruimte behouden." Op deze manier wapent de stad zich ook tegen hete en droge zomers, maar ook tegen overlast bij extreme regenval.

"Met deze aankoop hebben we meer dan 20 hectaren grond voor buurtbossen in de noordrand van de stad verworven," aldus schepen voor natuur en ruimtelijke ordening Wout De Meester. "Op vier locaties hebben we nu gronden in handen: het toekomstige Sportkringpark, Stadsrandbos Noord, het Bolleakkergebied en nu ook De Raap. We kopen niet zomaar willekeurig wat gronden. Alles past in een goed uitgekiend plan om het lobbenstadmodel in de praktijk te brengen. Hiermee doen we broodnodige investeringen om de stad meer weerbaar te maken tegen klimaatverandering, groen dichter bij de mensen te brengen en de open ruimte te vrijwaren."

Van lobbenstadmodel naar Plan Bloei

Het lobbenstadmodel werd al in 2014 goedgekeurd en fungeert als kompas om de verdere ontwikkeling van de stad vorm te geven. Schepen De Meester neemt ons even mee in de geschiedenis: "Sint-Niklaas is de afgelopen decennia ruimtelijk sterk gegroeid. Dat gebeurde niet volgens een vooropgesteld plan, maar organisch. Als een olievlek dijde de stad steeds verder uit. Gevolg: steeds meer open ruimte ging verloren en groen werd steeds verder weg van het centrum geduwd. Met het lobbenstadmodel wilden we deze ontwikkeling een halt toeroepen en de stad op een meer gestuurde manier laten groeien en evolueren. Door bewoning en verkeer te concentreren op assen richting het centrum, ontstaat tussen de assen plaats voor groen, water en ventilatie. Meer groen en water naar het centrum brengen is een belangrijke voorwaarde om de stad klimaatbestendig te maken. Ze zorgen voor de noodzakelijke afkoeling en verluchting tijdens hete zomers die steeds frequenter worden en spelen een levensbelangrijke rol in de waterhuishouding."

Met het lobbenstadmodel is er een soliede theoretische basis, maar hoe staat het met de praktijk? Schepen De Meester: "In het beleidsprogramma hebben we de ambitie neergeschreven om het lobbenstadmodel verder te verankeren en tegelijk meer toegankelijk groen te creëren. Aan dat eerste zijn we achter de schermen keihard aan het schaven. Tegen 2024 moet het 'Plan Bloei' klaar zijn, het toekomstplan voor de ruimtelijke ordening van de stad. Het participatietraject hierover ging onlangs van start. Heel wat stadsdiensten hebben hun input al gegeven, maar we willen ook graag weten wat de Sint-Niklazenaar ervan denkt." 

Al vierde buurtbos

Ook wat toegankelijk groen betreft heeft de stad niet stilgezeten. In de noordrand lopen tegelijk 4 projecten om buurtbossen te realiseren. Met de aankoop van de gronden voor buurtbos De Raap krijgen de groene lobben in dit stadsdeel steeds concreter vorm. Elk buurtbos ligt in de nabije omgeving van een woongebied, zodat bewoners op termijn een stukje natuur op wandelafstand krijgen. Schepen De Meester: "We bekijken voor elk buurtbos hoe we zachte recreatie een plaats kunnen geven, welke gronden landbouwgrond blijven en waar we de natuur ongestoord haar gang kunnen laten gaan. Eens die oefening rond is, kunnen we ook stukken grond gaan bebossen."

Parallel met deze oefening lopen ook trajecten om voor elke groene lob een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) op te stellen. In deze trajecten worden bewoners systematisch betrokken. Zo konden buurtbewoners van buurtbos De Raap dit voorjaar in een digitaal participatiemoment al kennismaken met de plannen voor dit gebied. "Met deze RUP's klikken we de bestemming van gronden ook juridisch vast: bijvoorbeeld van woongebied naar bosgebied. Dit is een werk van lange adem dat niet meteen heel zichtbaar is, maar dat van levensbelang is voor de toekomst van de stad," besluit schepen De Meester.