Ambitieus verder werken aan een groener, levendiger en aangenamer Sint-Niklaas

19 Oktober 2022

Ambitieus verder werken aan een groener, levendiger en aangenamer Sint-Niklaas

"Ook in deze tijden moeten we blijven investeren in klimaatmaatregelen. We waarborgen ons sterk sociaal beleid om wie het moeilijk heeft, te kunnen blijven ondersteunen. We houden ons personeelsbestand kritisch tegen het licht, maar zonder naakte ontslagen. Tegelijk willen we ook de ambitie om de stad groener en levendiger te maken op een realistische manier blijven waarmaken."

De energiecrisis en de stijgende inflatie hakken stevig in op de stadsfinanciën. De elkaar snel opvolgende indexeringen en de torenhoge energieprijzen hebben de veilige budgettaire marges volledig doen wegsmelten. Bovendien zorgen de hoge materiaalprijzen ervoor dat de lopende projecten een stuk duurder uitvallen dan initieel begroot. Dat noopte het stadsbestuur tot een stevige besparingsronde. Bij deze soms moeilijke besprekingen trok de Groenfractie enkele belangrijke punten.

De traditionele budgettaire besprekingen met het oog op de aanpassing van het meerjarenplan hadden dit jaar heel wat meer voeten in de aarde dan gebruikelijk. De budgetten van lokale overheden staan overal sterk onder druk. Schepen voor welzijn Sofie Heyrman: "Een stad als Sint-Niklaas stelt bijna 1200 mensen tewerk en staat ook in voor het uitkeren van leefloon. De gierende inflatie zorgt ervoor dat we de lonen en uitkeringen 8 keer meer moeten indexeren dan we oorspronkelijk voorzien hadden. Dat deed de financiële reserves in ijltempo wegsmelten. Ook de stad ontsnapt niet aan de energiecrisis en de stijgende materiaalkosten doen onze infrastructuurprojecten een pak duurder uitvallen dan we becijferd hadden. De afgelopen weken werden de budgetten kritisch tegen het licht gehouden. Om tegen 2025 een financieel gezonde balans voor te kunnen leggen, moest er gesneden worden in de kosten en de investeringen van de stad. Dit was een uiterst moeilijke oefening en het heeft ons meerdere weken gekost, maar we zijn er samen met onze coalitiepartners op een collegiale manier doorheen geraakt. De coalitie heeft deze stresstest goed doorstaan." 

Sociaal beleid waarborgen

Voor de Groenfractie was het waarborgen van het sociaal beleid een absolute must. Schepen Heyrman: "Meer dan ooit hebben we nu een sterk sociaal beleid nodig. Ook al heeft de stad geen rechtstreekse invloed op de stijgende energieprijzen, we willen er binnen onze mogelijkheden wel voor zorgen dat iedereen aan boord blijft." De budgetten voor leefloon en aanvullende steun blijven gevrijwaard en aan de beloofde verhoging van het aantal maatschappelijk assistenten werd niet geraakt: "In tijden waarin steeds meer Sint-Niklazenaren bij het ocmw moeten aankloppen voor hulp hebben we die extra handen meer dan nodig."

De groeiende inflatie en de elkaar snel opvolgende indexeringen hebben een stevige impact op de personeelskosten. "Dat zorgt voor een onvoorziene jaarlijkse meeruitgave van om en bij de 7 miljoen. Naakte ontslagen waren voor ons absoluut uit den boze. De stadsdiensten maakten een interne oefening om het op termijn met 23 personeelsleden minder te doen. We kozen ervoor om sommige gepensioneerde personeelsleden (voorlopig) niet te vervangen en aflopende contracten niet te verlengen. Deze besparing wordt gelijkmatig verdeeld over alle stadsdiensten," aldus schepen Bart De Bruyne. "Daarnaast vonden we ook dat een goede dienstverlening naar de burger gegarandeerd moest blijven."

Inzetten op klimaatmaatregelen

Sint-Niklaas blijft ook sterk inzetten op klimaatmaatregelen, onder meer door energiebesparing en renovatietrajecten. Schepen voor duurzaamheid Wout De Meester: "Meer dan ooit zijn investeringen in het klimaatneutraal maken van onze stad noodzakelijk. De goedkoopste energie is immers de energie die je niet gebruikt. De stad trekt hier nog meer de kaart van de wijkrenovaties. We willen hierbij vooral de minst sterke schouders ondersteunen. De Sint-Niklazenaren die geen eigen zonnepanelen kunnen betalen en hun weg moeilijk vinden in het administratieve bos, willen we maximaal ondersteunen. We zetten ook sterker in op energiescans: wie een scan aanvraagt, krijgt gratis tips om zijn woning energiezuiniger te maken. Voor bedrijven zijn er de energiecoaches."

Heel wat verenigingen hebben het water aan de lippen door exponentieel toegenomen energierekeningen en kwamen al bij de stad aankloppen. "We zijn onmiddellijk met die signalen aan de slag gegaan. We bekijken hoe we op korte termijn coachingstrajecten op maat van verenigingen kunnen opstarten én we voorzien een energiefonds van 100 000 EUR om de hoogste energienoden van verenigingen te lenigen," somt schepen De Meester enkele maatregelen op.

De stad neemt hier zelf het voortouw. "We hadden hier eerder al maatregelen genomen om ons verbruik in te perken. Minder en energiezuinigere gebouwen is hierbij het devies. Dat betekent dat we een aantal gebouwen van de hand zullen doen. We bekijken de komende tijd hoe we het zonnepanelenpark van onze stad nog verder kunnen uitbreiden. We onderzoeken grondig hoe we door energiedelen verder kunnen besparen. De verwarming gaat tegelijk overal een graad naar beneden en waar mogelijk dimmen of doven we de straatverlichting," geeft schepen voor gebouwen Bart De Bruyne de mogelijkheden binnen de stad aan. 

Ambities spreiden in de tijd

Nu de stekker uit alle lopende projecten trekken is nodig noch wenselijk. "De transformatie van de Grote Markt blijft één van onze belangrijkste speerpunten. De urgentie van een klimaatbestendige stad is niet afgenomen, integendeel. Ook de klimaatcrisis blijft in alle hevigheid doorrazen. Bovendien heeft ons centrum die zuurstof echt nodig. Andere steden toonden eerder al dat een aangename, groene en autoluwe openbare ruimte het stadscentrum een stevige boost kan geven. Kijk maar naar de vernieuwde straten binnen onze eigen winkelwandellus. We zetten die trend verder in de aanpalende straten, al nemen we iets meer tijd voor de verdere uitvoering," stelt schepen voor natuur Wout De Meester.

Ook de werkzaamheden aan de sportsite met zwembad De Watermolen en het Sportkringpark gaan verder. Schepen De Bruyne: "De nood aan voldoende zwemwater blijft nijpend. En vergeet niet dat het huidige zwembad momenteel dé grootste energieslokop van de stad is. Met een volledig gasloos nieuw zwembad dat we via riothermie verwarmen, zetten we zelfs een nieuwe standaard.  Dit betekent wel dat we andere grote projecten meer zullen moeten spreiden in de tijd. De nieuwe bibliotheek verschuift zo naar een volgende bestuursperiode. Voor dit project werd al een waardevol voorbereidend participatietraject gelopen dat we niet verloren willen laten gaan. We kopen nu extra tijd om dit project nog steviger uit te werken. Het is dan aan het volgende bestuur om met dit voorbereidend werk concreet aan de slag te gaan."

Schepen Heyrman is opgetogen dat de circulaire broedplek Cocon verder vorm zal krijgen: "Met dit project hebben we iets heel bijzonders in handen. In tijden waarin materiaal schaarser en duurder wordt, kan hier geëxperimenteerd worden met hergebruik in alle mogelijke vormen. Hier komen door de wisselwerking met Den Azalee en de interesse van heel wat ondernemingen en onderzoekers circulaire en sociale economie samen en kunnen we oplossingen uitdenken voor morgen."