Standpunt van Groen Sint-Niklaas betreffende de oprichting van een Waas Woonzorgnetwerk

17 Maart 2017

Om het openbaar aanbod in de zorg voor ouderen in Sint-Niklaas te verzekeren, zijn wij duidelijk voorstander van de oprichting van een woonzorgnetwerk. Het water staat ons in Sint-Niklaas nog niet aan de lippen, maar de oprichting is een verzekering voor de toekomst. We willen hierin ook solidair zijn met kleinere gemeenten. Verder is het voor Sint-Niklaas ? de stedelijke overheid én de burgers ? ook aangewezen dat het stedelijk aanbod van Sint-Niklaas niet het enige publieke aanbod is in het Waasland (en daarbuiten) dat overblijft in een landschap van privatiseringen en schaalvergroting. We hopen dat er na de oprichting ook nog andere Wase gemeenten zullen aansluiten.   De oprichting van het woonzorgnetwerk is geen besparingsoperatie. De Wase gemeenten die wel vanuit besparingsoogpunt aan deze oefening zijn begonnen, zijn snel afgehaakt. De resterende gemeentebesturen pleiten allen voor een stevige verankering van kwalitatieve publieke zorg in het Waasland. Anderzijds moeten de financiële middelen efficiënt beheerd worden. Hierbij denken wij voornamelijk aan rationalisering van overheadkosten, en niet aan besparen op de werkvloer. Dat is belangrijk om het publiek aanbod te vrijwaren en betaalbaar te houden. Mochten deze rationaliseringsoefeningen in de toekomst toch resulteren in een besparing, dan pleit  Groen Sint-Niklaas  ervoor om de vrijgekomen financiële middelen opnieuw in welzijn te investeren.

  Ondanks het feit dat we voorstander zijn van een  Waas Woonzorgnetwerk, begrijpen we dat elke verandering onrust kan teweegbrengen en dat het tijd zal vergen  om alles in zijn plooi te laten vallen. De oprichting van een woonzorgnetwerk moet dus goed begeleid worden om zoveel mogelijk mensen mee te krijgen. Er moeten heldere keuzes gemaakt worden en de finaliteit en de doelstellingen van het woonzorgnetwerk moeten duidelijk zijn. Daarbij moet er ook transparant en duidelijk gecommuniceerd worden naar het huidige personeel en de inwoners van Sint-Niklaas. Indien nodig moet hier begeleiding ingeschakeld worden. Het is belangrijk om er van bij de aanvang  een positief traject van te maken.   Graag willen we een aantal opmerkingen formuleren die we liefst opgenomen zien worden in de basistekst of de uitwerking ervan.   Het Waas Woonzorgnetwerk moet zich bewust zijn van de diverse realiteit waarin het opereert. Dit betekent dat er proactief met een pluralistische visie moet worden ingespeeld op de diversiteit in de samenleving. Dit zowel op vlak van personeel als cliënten. Met diversiteit doelen we op alle diversiteitsfactoren. Pluralistisch in de zin dat ieder ook bij het ouder worden zijn eigenheid moet kunnen bewaren.  Diversiteit wordt niet gezien als een hinderpaal maar als een verrijking. Proactief wil zeggen dat het woonzorgnetwerk op diversiteit een voortrekkersrol moet opnemen. Dit vertaalt zich in vele grote en kleine zaken: de noodzaak aan diversiteit in het personeelsbestand, respect voor de keuze inzake levensbeschouwing en  levenseinde, investeren in personeel die doventaal beheerst, maar ook voorzien in een diverse maaltijdkeuze (halal, vegetarisch, traditionele keuken, enz).

Sociaal en duurzaam ondernemen moet een van de fundamenten zijn van het Waas Woonzorgnetwerk. Deze waarden moeten niet alleen opgenomen worden in de beleidsverklaring. Om te vermijden dat dit dode letter blijft wensen we dat er iemand op managementniveau aangesteld wordt om hierover te waken en acties uit te werken. Dit sociaal en duurzaam ondernemen willen we weerspiegeld zien in een ecologische keuze bij afvalophaling, de samenwerking met sociale economiebedrijven, de keuze voor ecologisch verantwoorde vervoersmiddelen, voor het verbruik van fairtrade-goederen, ethisch beleggen/bankieren, de inrichting van duurzame gebouwen, enzovoort.

 

Personeel

- Een integrale benadering van welzijn op het werk en de werkdruk.
- Het eventueel verlies van vakantiedagen ligt begrijpelijkerwijs moeilijk. Het is belangrijk om in de compensatie van een mogelijk verlies van vakantiedagen een onderhandelingsmarge te voorzien.
- Niet alleen de omkadering voor het personeel maar ook de personeelsbezetting in het woonzorgnetwerk en bij de thuiszorgdiensten moet in kwaliteit minstens gelijk blijven.

 

De selectieprocedure voor de bovenbouw en de aanstelling van het bestuur moet goed uitgewerkt worden. Het moet de bedoeling zijn om de juiste persoon met de gevraagde competenties op de juiste plek te krijgen. Hierover moet meer duidelijkheid komen.

- We vragen hier expliciet om bij de aanstelling van de experten in het bestuur te selecteren op basis van de gevraagde competenties.
- De vertegenwoordigers in het Waas Woonzorgnetwerk moeten over voldoende expertise beschikken, of bereid zijn deze op te bouwen. Zij moeten voldoende tijd kunnen vrijmaken om deze opdracht naar behoren uit te voeren. Een selectie louter uit gemeenteraadsleden beperkt de mogelijkheden om tot de beste vertegenwoordiging te komen.
- De workload en "eisen" aan de vertegenwoordigers in de verschillende organen  moeten voor de invulling duidelijk zijn Zodat bestuurders weten welke investering dit vraagt.
- Er moet een duidelijke omschrijving van de bevoegdheden van de bovenbouw uitgewerkt worden in relatie tot die van het bestuur.
- In eerste instantie moet het de bedoeling zijn van alle aangesloten besturen om zoveel mogelijk in consensus te beslissen en het WZN samen alle kansen te geven om tot een gezonde organisatie uit te groeien. Toch is de paritaire samenstelling van de verschillende bestuursorganen, met een zelfde aantal bestuurders per gemeente voor ons  een gevoelig punt. Er zijn nu eenmaal  onderling verschillen in grootte en inbreng. Ondanks het feit dat bij een stemming de stem van de Sint-Niklase bestuurders proportioneel zwaarder doorweegt, ontstaat het risico dat Sint-Niklaas hierdoor in de werking minder prominent aanwezig is. Wij stellen voor om een meer proportionele vertegenwoordiging in de bestuursorganen te hebben. Hierdoor zouden er bijvoorbeeld 6 vertegenwoordigers zijn vanuit Sint-Niklaas.
- De bestuurders moeten een duidelijk mandaat krijgen om in de verschillende bestuursorganen op de eerste plaats de belangen van de stad, bepaald door hun stadsbestuur/ocmw, te behartigen. Omgekeerd moeten de bestuurders van het WZN  het bestuur van de stad Sint-Niklaas op de hoogte houden van de ontwikkelingen in het Waas Zorgnetwerk. Er zal voldoende en duidelijke communicatie nodig zijn tussen beiden.
 

Het Waas Woonzorgnetwerk mag geen eiland zijn maar moet partnerschappen uitbouwen met veel verschillende spelers in het veld om het welzijn van alle zorgbehoevende inwoners op het grondgebied te optimaliseren.  Dit heeft als gevolg dat de relaties met de andere spelers in de zorgverstrekking in het middenveld actief moeten worden geoptimaliseerd.
- Door het opnemen van 'De Bron' in het woonzorgnetwerk betrek je maar 1 van de spelers in de wase voorzieningen voor personen met een beperking.  We willen dat er bekeken wordt hoe het Waas Woonzorgnetwerk ook samenwerkingen ontwikkelt met de andere voorzieningen voor personen met een beperking. Bij het ontwikkelen van mogelijke specifieke niches voor deze doelgroep willen wij dat met mogelijke  gevoeligheden rekening gehouden wordt.
- Een overleg op regelmatige basis met armoedeorganisaties vb polsslag en het ruimere welzijnsveld zal belangrijk zijn.

 

Gelijkaardige taken worden historisch in de ene gemeente door het gemeentebestuur, in de andere gemeente door het ocmw uitgevoerd. Het is belangrijk om hier mogelijks een zelfde keuze in te maken. Zeker wanneer bijvoorbeeld bepaalde kosten niet enkel door het moederbestuur betaald worden.
- Het vervoer  voor personen met een beperking wordt in Sint-Niklaas georganiseerd door de stad en in Beveren door het ocmw en vanaf de oprichting door het Waas Woonzorgnetwerk.