Samenleven en Diversiteit

“Diversiteit is een realiteit. Samen zijn we Sint-Niklaas en maken we een stad waar iedereen zich thuis voelt.”

 

Onze samenleving is divers. Dat is een gegeven. Diversiteit is een realiteit. Groen wil dat in deze diverse samenleving iedereen zich thuis voelt. Samen is het sleutelwoord. Uitdagingen ga je samen aan. Problemen los je samen op. Dat kan je maar goed doen als je elkaar begrijpt en rekening houdt met ieders identiteit(en). En mensen niet vast te pinnen op 1 aspect van hun identiteit. Sint-Niklaas wordt gemaakt door alle mensen die er wonen, de organisaties die hier actief zijn en door het lokaal beleid. We zetten in op coalities tussen publieke en private actoren. We bundelen de krachten van de stad en het middenveld. Als lokale overheid hebben we de taak om netwerken tussen verschillende actoren mee vorm te geven en te verduurzamen. Sint-Niklaas samen maken betekent dat iedereen recht heeft op deelname en gebruik van de stad.


Werken aan integratie gebeurt met vallen en opstaan. We streven naar een bottom-up integratiebeleid. Als lokale overheid hebben we een goed zicht op de manier waarop mensen hun plek vinden in hun buurt, wijk, gemeente en bredere omgeving. Initiatieven die vertrekken vanuit de leefwereld van nieuwkomers en inwoners willen we zoveel mogelijk ondersteunen. Waar noden niet ingevuld worden, kan de stad zelf initiatief nemen. Sint-Niklaas staat open voor nieuwe initiatieven van alle bewoners. Voor Groen gaat een lokaal samenlevingsbeleid zowel over sociaal beleid als over samenlevingsvraagstukken. Daarbij zijn preventie, herstel en handhaven even belangrijk. Een manier om heel wat van deze acties te coördineren is het verder uitvoeren en bijsturen van het diversiteitsplan.

 

> Klik hier voor ons volledig programmahoofdstuk 'Samenleven en Diversiteit' <