Het mobiliteitsplan doorgelicht

06 Januari 2015

De stad werkt aan een nieuw mobiliteitsplan. Tot Kerstmis kan elke Sint-Niklazenaar daarover zijn mening geven. De bedoeling is om een definitief plan voor te leggen aan de gemeenteraad van februari 2015. In dit artikel schetsen we de krachtlijnen van het mobiliteitsplan en geven we aan hoe we daar vanuit sp.a-Groen tegenaan kijken. Om het "leesbaar" te houden, lichten we een aantal kaartjes en thema's uit het mobiliteitsplan. Wie het volledige plan wil lezen, kan daarvoor terecht op de website van de stad:

http://www.sint-niklaas.be/leefomgeving/mobiliteit/mobiliteitsbeleid/mobiliteitsplan

Het mobiliteitsplan in een ruimer kader

Het Mobiliteitsplan in een ruimer kader

Mobiliteit ontstaat doordat mensen zich van de ene maatschappelijke activiteit naar de andere willen begeven: van thuis naar het werk, van de school naar de winkel, enz. Mobiliteit hangt dus nauw samen met ruimtelijke ordening, met de manier waarop we deze activiteiten een plaats geven in de stad, in de regio, in het land.

Sint-Niklaas kiest voor het 'lobbenstadmodel' als uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling van de stad. Dat komt er op neer dat we ruimte voorzien voor nieuwe woningen en bedrijven langs de voornaamste vervoersassen (de 'lobben') en dat we de ruimte daartussen zo open mogelijk houden, als groene vingers die zo diep mogelijk tot in het hart van de stad snijden.

Deze keuze heeft ook haar weerslag op de mobiliteit: de concentratie van wonen en bedrijvigheid is voordelig voor het openbaar vervoer; de groene vingers zijn dan weer ideaal om te voet of met de fiets het centrum van de stad te bereiken.

Het masterplan publieke ruimte ? dat ook dateert van begin 2014 ? geeft dan weer aan hoe we het openbaar domein op een mooie, eenvormige, herkenbare en daardoor ook veilige manier moeten inrichten. Hoe moet een zone 30 eruit zien? Een kwalitatief fietspad? Een voetpad in de stadskern? De straatverlichting en het straatmeubilair? Zaken die je niet in één ruk verandert, maar waar het belangrijk is om op consequent bepaalde principes toe te passen.

Ook het lokaal klimaatplan, dat begin 2015 klaar moet zijn, vormt de basis voor het mobiliteitsplan. Het gemotoriseerd vervoer is een belangrijke producent van CO² en daarom is het belangrijk om het zachte verkeer en het collectief vervoer alle kansen te geven.

Sp.a-Groen onderschrijft volledig deze planmatige aanpak. Het mobiliteitsplan bouwt verder op het lobbenstadmodel en op het masterplan publieke ruimte en maakt duidelijk hoe we op het vlak van het vervoer de ambitieuze doelstellingen van het klimaatplan kunnen waarmaken.

Wegencategorisering

Wegencategorisering

Bovenstaand kaartje geeft een beeld van de uitbouw van het wegennet. Enkele opvallende zaken:

  • Uiteraard wordt er gekozen voor de aanleg van de oostelijke tangent: de verbinding tussen de N70 (t.h.v. Unigro) en de E17, met een nieuwe verkeerswisselaar Sint-Niklaas Oost op de E17. Voor de realisatie schuift het Vlaams Gewest vandaag 2020 naar voor. Na de realisatie van de oostelijke tangent, kan de N70 omgevormd worden tot een groene "stadsweg".
  • De pijl in de rechterbovenhoek geeft de optie van het Wase mobiliteitsplan weer om een nieuwe verbinding aan te leggen tussen het Doornpark aan de N70 in Beveren en de expresweg-N49. Die zou een lokale ontsluitingsweg vormen zonder dat dit aanleiding geeft tot het doorsteken van het Waasland (en dus bijkomend verkeer genereert van E17 naar expresweg). Hierdoor zou de vroegere provinciale weg door Nieuwkerken en Vrasene ontlast kunnen worden en een louter lokale verkeersfunctie vervullen.
  • Voor de Hoge Bokstraat stelt men op korte termijn de bevestiging voor van de huidige situatie, waarbij het verkeer via bewegwijzering geleid wordt naar de Singel-Plezantstraat-Kleibekestraat. Op langere termijn voorziet het mobiliteitsplan de aanleg van een parallelweg met de Hoge Bokstraat, gekoppeld aan infrastructurele ingrepen om het doorgaand en zwaar verkeer in de straat te ontmoedigen.

Sp.a-Groen kan zich terugvinden in dit voorstel. Wel vragen we dat het Vlaams Gewest werk zou maken van betere fietspaden op het traject Plezantstraat ? Kleibekestraat, zeker wanneer men dit traject wil aanmoedigen als noordelijke uitvalsweg. Voor de Hoge Bokstraat vragen we dat een heraanleg van de straat op 2×1-rijstrook, met een ventweg voor lokaal verkeer en fietsers en met de nodige groenvoorzieningen onderzocht wordt als alternatief voor een nieuwe parallelweg. De milieuvereniging ABLLO deed op dit vlak een interessant voorstel, dat grondig moet bekeken worden.

Snelheidsplan

Snelheidsplan

Het mobiliteitsplan wil komen tot transparante snelheidsregimes, waarbij er zoveel mogelijk gewerkt wordt met zones waarin een bepaalde snelheidslimiet van kracht is. Samengevat:

  • 70 km/u op de meeste verbindingswegen buiten de bebouwde kom (bv. N70, Marktstraat, Zwaanaardestraat, Klapperbeekstraat,?)
  • 50 km/u op de verbindingswegen binnen de bebouwde kom, op de stedelijke invalswegen (bv. Driegaaienstraat, Bellestraat, Driekoningenstraat,?) en als een 'zone 50' op de meeste wegen in het buitengebied
  • 30 km/u als een 'zone 30' in de kern van de bebouwde kom van de deelgemeenten, in de woonwijken in de stad en de deelgemeenten en in de schoolomgevingen (zoals bij wet verplicht).

Sp.a-Groen kan zich terug vinden in dit plan, op voorwaarde van enkele verfijningen. Zo stellen we voor dat de N70 op korte termijn een limiet van 50 km/u zou krijgen vanaf de Driegaaienstraat. Na de heraanleg van de weg kan dit regime doorgetrokken worden tot het kruispunt met de N41.

Wijkcirculatieplan

Wijkcirculatiesplan

Dit is allicht het meest ingrijpende onderdeel van het mobiliteitsplan. De bedoeling is om te komen tot een verkeerscirculatie waarbij het doorgaand autoverkeer over de Grote Markt onmogelijk zou worden gemaakt door de markt te 'knippen' en waarbij een aantal stadswijken zouden worden afgebakend (aangeduid in verschillende kleuren) die onderling zoveel mogelijk van elkaar gescheiden zijn voor het autoverkeer.

Voor de verplaatsingen met de auto zouden zowel het doorgaand verkeer (bv. van Temse naar Stekene), als het bestemmingsverkeer (bv. van Temse naar de Aerschotstraat), als het binnenstedelijk verkeer (bv. van de K. Elisabethlaan naar de P. De Meerleerstraat) dan gebruik moeten maken van de stadsring om hun bestemming te bereiken.

De stapsgewijze invoering van deze circulatie wijk per wijk, in overleg met de buurtbewoners, is afhankelijk van twee ingrepen:

  • De uitvoering van de werken op de N70 vanaf het rond punt zwembad en het Glycineplein, waardoor een betere doorstroming van het autoverkeer tot stand moet komen (aanvang van de werken in januari 2015);
  • De heraanleg van het kruispunt Driekoningen (gepland in 2016).

Het kaartje geeft aan hoe de wijken zouden zijn ingedeeld, welke de in- en uitvalswegen zijn (in gekleurde vette lijnen) en hoe de centrumparkings bereikbaar zouden zijn. De pijltjes geven aan hoe het verkeer per wijk geleid zou moeten worden naar de in- en uitvalswegen.

sp.a-Groen juicht dit onderdeel van het mobiliteitsplan toe. Het 'knippen' van de markt creëert het perspectief op een leefbaar stadscentrum met optimale kansen voor de voetgangers, de fietsers en het collectief vervoer. Bij de uitvoering ervan hebben we volgende opmerkingen:

  • Gelijktijdig met de "knip" op de Grote Markt zullen reeds een aantal circulatiemaatregelen moeten worden ingevoerd om sluipverkeer te vermijden;
  • Waar mogelijk kan de invoering van wijkcirculatieplannen gekoppeld worden aan de uitvoering van belangrijke openbare werken (bv. de aanleg van nieuwe riolen in Tereken-Knaptandstraat).

Fietsbeleid

Fietsnetwerk-1 Fietsnetwerk-2

Sint-Niklaas beschikt over een degelijk fietspadennetwerk. De oranje lijnen op het linkse kaartje laten zien hoe het mobiliteitsplan dit verder wil ontwikkelen door een fietspad te koppelen aan de oostelijke tangent, door het fietspad langs de Molenbeek verder te trekken van Puivelde tot de Hoge Bokstraat en door het fietspad naar Belsele verder te trekken richting Waasmunster.

Op het rechter kaartje is te zien hoe men een dubbele fietsring met hoogwaardige fietsinfrastructuur wil uitbouwen: één rond de kernstad (in groen aangeduid) en één die de deelgemeenten en de kernstad met elkaar verbindt (in oranje aangeduid). In het stadscentrum zelf opteert men voor de verbetering van de fietsinfrastructuur langs de invalswegen voor het autoverkeer (kaartje links).

Veel veilige en comfortabele fietsroutes eindigen vandaag aan de rand van de stad. Voor sp.a-Groen bestaat de belangrijkste uitdaging van het fietsbeleid erin de verschillende fietsroutes door te trekken en met elkaar te verbinden in het stadscentrum. Dit betekent dat men in de binnenstad een aantal hoogwaardige fietsroutes creëert, die in de praktijk een aaneenschakeling zullen zijn van fietspaden, fietsstraten, doorsteken voor de fietsers, woonerven, autovrije straten, enz. Zij moeten de fietsers bij de belangrijkste attractiepunten in de stad brengen en moeten het 'doorgaand fietsverkeer' door de stad loodsen. Deze fietsroutes zijn voldoende breed zodat ze comfortabel ruimte bieden voor bakfietsen, maar ook zodat fietsers met verschillende snelheden (zoals elektrische fietsen) elkaar vlot kunnen voorbij steken.

Het ontbreken van een kaartje met de prioritaire fietsroutes in de binnenstad, is voor sp.a-Groen de belangrijkste lacune in het mobiliteitsplan; een lacune die we graag ingevuld zouden zien in het definitieve plan.

Daarnaast zijn we ook vragende partij om in het mobiliteitsplan het opzetten van een fietsdeelsysteem als doelstelling in te schrijven.

Openbaar vervoer

Openbaar vervoer

In het mobiliteitsplan opteert men ervoor om het bereik van het huidige stadsbusnet uit te breiden naar o.a. Belsele, naar de nieuwe ziekenhuis en zo mogelijk ook naar een aantal bedrijfsterreinen.

sp.a-Groen is eerder voorstander van een vereenvoudigde lijnvoering en van een hogere frequentie van het busvervoer in de binnenstad waardoor de aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer als alternatief toeneemt.