“Een sociaal meerjarenplan voor Sint-Niklaas”

05 December 2013

Na lange onderhandelingen is het stadsbestuur van Sint-Niklaas tot een akkoord gekomen over de meerjarenplanning voor de periode 2014-2019. Ondanks de moeilijke economische en financiële context is het stadsbestuur erin geslaagd een plan voor te leggen dat tegelijkertijd sluitend, sociaal én ambitieus is.  

Het progressief kartel toont zich vooral verheugd dat het sociaal weefsel in onze stad intact blijft. De steun aan de meest kwetsbaren en aan het sociaal-culturele middenveld blijft gevrijwaard en wordt waar mogelijk nog versterkt. Het plan biedt een raamwerk waarbinnen de vele sociale ambities uit het Witboek kunnen worden waargemaakt.

 

"We zijn tevreden dat we blinde besparingen op de kap van de zwaksten hebben kunnen vermijden" verduidelijkt voorzitter Willem De Klerck. "Het sociale zit in het hart van ons politiek project, het is goed dat hier niet aan geraakt wordt en dat stad en OCMW kunnen blijven investeren in het welzijn van mensen. Ze zullen dat zelfs meer en beter kunnen doen dan vandaag."   

 

 1. 1.     Een sluitend meerjarenplan

 

De stad Sint-Niklaas is erin geslaagd een sluitend meerjarenplan op te stellen, met een jaarlijks inkomsten- en uitgavenniveau van afgerond 125 miljoen EUR. Om tot een financieel evenwicht te komen, werden toekomstgerichte keuzes gemaakt aan de ontvangsten- en de uitgavenzijde (een uitgebreid overzicht vindt u via deze link. Door zuinig om te gaan met de beschikbare middelen:

 

 • Blijft voldoende ruimte overeind voor noodzakelijke investeringen: de stad legt een netto investeringsvolume van 75 miljoen EUR vast. Rekening houdend met subsidies e.d. gaat het om afgerond 120 miljoen EUR;
 • Kunnen naakte ontslagen bij het personeel worden vermeden: de besparingen op het personeelskader worden gerealiseerd zonder dat iemand zijn of haar job verliest;
 • Blijven de aanvullende gemeentebelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing ongewijzigd. Er werd wel werk gemaakt van een grondige fiscale hervorming, die de gemeentelijke belastingen en retributies eenvoudiger en rechtvaardiger maakt.

 

 1. 2.     Een sociaal meerjarenplan

 

Anders dan in heel wat andere steden en gemeenten in Vlaanderen blijft het sociaal-culturele middenveld gespaard en wordt evenmin geraakt aan de middelen voor sociaal beleid. Waar mogelijk is zelfs sprake van uitbreiding, met bijzondere aandacht voor kinderen, senioren en kansarmoede.

De stad blijft fors investeren in de kansen van mensen, in het bijzonder van de meest kwetsbaren, en maakt werk van een doortastend sociaal beleid:

 

 • De jaarlijkse groei van de dotatie aan het OCMW blijft 3% uitmaken. De bijdrage aan het OCMW via de stad, die 16,5 miljoen EUR bedraagt in 2014 kan hierdoor jaarlijks met +3% toenemen. Deze toename zal in het bijzonder worden aangewend voor de versterking van het sociaal beleid, voor armoedebestrijding en voor bijkomende investeringen in senioren en woonzorgvoorzieningen.
 • De investeringen van het OCMW in het kader van het Zorgstrategisch plan worden verder ondersteund door de inzet van het stedelijk zilverfonds (afgerond 6 miljoen EUR). 
 • Tijdens deze legislatuur voorzien we 240.000 EUR extra voor nieuw beleid inzake armoedebestrijding. De besteding van deze middelen wordt opgenomen in een armoedeplan dat in het voorjaar bekend gemaakt wordt. Stad en OCMW werken samen met de armoedeverenigingen en sociale instellingen op ons grondgebied om hiervoor de prioriteiten vast te leggen. 
 • De strijd tegen kinderarmoede wordt opgevoerd, onder andere met een versterking van het schoolparticipatiefonds (vergoeden onbetaalde schoolfacturen; budget van 240.000 EUR) en de verdere aanstelling van twee brugfiguren voor scholen in het basisonderwijs met grootste aantal GOK-leerlingen (o.a. kansarme en anderstalige leerlingen).
 • Het totaalbudget voor de samenwerkingsovereenkomsten met middenveldorganisaties, toelagen en premies blijft behouden. Meer dan 6 miljoen EUR wordt over de hele legislatuur uitgetrokken voor projecten o.v.v. armoede, welzijn, gezondheid, gelijke onderwijskansen, opvoedings-ondersteuning, alsook de mantelzorgpremie, de sociaal-pedagogische toelage voor ouders met kinderen met een beperking, enz.
 • De dienstverlening aan senioren wordt verder uitgebreid. Er komt een bijkomende beroepskracht op de seniorendienst en er wordt werk gemaakt van een seniorenbeleidsplan.
 • De arbeidsmarktkansen voor kwetsbare groepen worden verder versterkt door samenwerkingsovereenkomsten met sociale economie initiatieven zoals MO-Clean, JOMI, Den Azalee en dienstenconomiebedrijf Drietakt. Voor het opnemen van de regierol in de sociale economie werken stad en OCMW samen met Interwaas.
 • De welzijnsdiensten van stad en OCMW worden tegen eind 2014 gegroepeerdin een nieuw gebouw op de oude terreinen van de voetbalploeg Gerda (in de Abingdonstraat). Deze ingreep staat volledig ten dienste van een betere sociale dienstverlening voor de burger. 
  • Er wordt een sociale aanpassingspremie voorzien voor woningen van de Sint-Niklase Huisvestingsmaatschappij  van 180.000 EUR.
  • De stad investeert verder in kinderopvang door 1,4 miljoen EUR te voorzien voor de nieuwe centrale locatie op de VP-site voor buitenschoolse opvang en speelpleinwerking. Voor kinderopvang is daarnaast een 4de kinderdagverblijf gepland op de site van Den Azalee, in samenwerking met het OCMW.
  • Ook in de basisscholen wordt verder geïnvesteerd, waarbij vooral het bouwdossier in De Droomballon niet onvermeld mag blijven (475.000 EUR, ter vervanging van de containerklassen).
  • Het totaalbudget voor jeugd stijgt naar 2,9 miljoen EUR  waarbij 1 miljoen EUR ingezet wordt op het ondersteunen van jeugdwerk voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.
  • De samenwerking met welzijnsverenigingen en sociale voorzieningen in Sint-Niklaas is heel belangrijk binnen het sociaal beleid van de stad. De meerderheid van hun verzuchtingen werd opgenomen in de meerjarenplanning van stad en OCMW. Vanzelfsprekend wordt dit consultatie- en inspraakproces tijdens het vervolg van de legislatuur verder gezet.
  • Belangrijk voor de verenigingen is dat ze op de stad kunnen blijven rekenen op het vlak van infrastructuur en logistieke ondersteuning. De stad blijft ook investeren in feestmateriaal, dat de verenigingen kunnen gebruiken voor hun activiteiten.

 

Ook het OCMW Sint-Niklaas blijft investeren in mensen

 

Ook de meerjarenplanning van het Sint-Niklase OCMW werd recent goedgekeurd, met volgende accenten:

 • Er wordt sterk ingezet op activering (= het aan het werk helpen van mensen), onder meer door de oprichting van een opleidings- en orienteringscentrum (investering van 2 miljoen EUR).
 • Samen met het middenveld wordt gewerkt aan een lokaal armoedeplan (zie hoger) waardoor de verschillende initiatieven beter op elkaar worden afgestemd en waardoor leemtes kunnen worden ingevuld. Zowel stad als OCMW voorzien hier nieuwe middelen voor (OCMW 75.000 EUR per jaar, stad 40.000 EUR per jaar = samen 125.000 EUR per jaar = 750.000 EUR over de legislatuur).
 • Het OCMW richtte dit najaar ook al een huurwaarborgfonds op, zodat mensen nog beter aan een betaalbare huurwoning geholpen kunnen worden op de private huurmarkt (een inspanning die complementair is aan het uitbreiden van het aanbod van het sociaal verhuurkantoor).
 • Verder zal de sociale dienst ook versterkt worden, onder meer om samen met andere welzijnsorganisaties meer huisbezoeken te kunnen doen. Dat is immers een efficiënte manier om mensen nog beter te informeren over hun sociale rechten, en kan bijdragen tot het voorkomen van armoede.

 

 • Daarnaast wordt ook werk gemaakt van de zorgvoorzieningen in de stad. Na "De Spoele" in het centrum en "Het Lindehof" in Belsele (wordt op 13 december officieel geopend) wordt alles in gereedheid gebracht om op de Gerda-site een nieuw woonzorgcentrum te bouwen met 120 bedden (kostprijs 20.9 miljoen EUR).
 • Daarnaast wordt gewerkt aan de actualisering van het zorgaanbod, met in deze bestuursperiode bijzondere aandacht voor Nieuwkerken. Ofwel komt daar een grondige renovatie van het bestaande gebouw, ofwel een totaal nieuw rusthuis. Voor dergelijke investeringen werd 16 miljoen EUR uitgetrokken.
 • Tot slot kent de dienstverlening in de thuiszorg een spectaculaire groei. Deze dienstverlening zal ook de komende jaren ruimte krijgen voor groei, en wordt dan ook structureel versterkt.

 

 1. 3.     Een ambitieus meerjarenplan

 

Het financieel meerjarenplan van de stad legt tenslotte het kader vast voor de uitvoering van de vele roodgroene ambities die we in het Witboek hebben kunnen inschrijven.

 

Het progressief kartel toont zich daarom verheugd dat de noodzakelijke budgetten werden vrijgemaakt voor onder meer:

 

 • Jeugd (1 miljoen EUR voor infrastructuursubsidies en voor de uitvoering van het speelweefselplan)
 • Stadsvernieuwing (17,5 miljoen EUR voor gebiedsontwikkeling)
 • Uitvoering van het groenplan (1 miljoen EUR)
 • Duurzame mobiliteit (1,3 miljoen EUR voor vernieuwende initiatieven)
 • De strijd tegen de wateroverlast (25 miljoen EUR)
 • De aanleg van rijbanen, voet- en fietspaden (9 miljoen EUR voorzien)
 • Natuur- en bosontwikkeling (+ 700.000 EUR voor de aankoop van gronden)
 • Cultuur (o.a. de investering in de VTS-site en de Vrije ateliers en de renovatie van de bibliotheek).
 • ?.

 

Sociaal gemotiveerde keuzes voor de toekomst

 

"Als progressieven hebben we de voorbije weken opnieuw heel wat moeilijke keuzes moeten maken, met het oog op de toekomst van onze stad. We hadden daarbij één belangrijk uitgangspunt voor ogen: in tijden van hoge werkloosheid en armoede wordt niet bespaard op mensen. Het resultaat van onze inspanningen mag er zijn. De meerjarenplannen van stad en OCMW brachten de begroting in evenwicht zonder naakte ontslagen, met een uitgestoken hand naar het middenveld en heel wat ruimte voor nieuw sociaal beleid. Hierdoor kan Sint-Niklaas verder groeien als een stad waar mensen op de eerste plaats komen" aldus nog het voorzitterstrio Willem De Klerck (kartel), Peter Hertog (sp.a) en Tim De Roeck (groen).       

 

Meer informatie

Willem De Klerck (0474/48.57.60)- voorzitter Progressief Kartel

Peter Hertog (0475/75.94.73)- voorzitter sp.a Sint-Niklaas

Tim De Roeck (0485/94.96.34)- voorzitter Groen Sint-Niklaas